Warszawa, dnia 14 maja 2013 rok.

 

Tomasz Izydorczyk Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu

Kancelaria Komornicza w Makowie Maz.

Ul. Kościuszki 3

06-200 Maków Mazowiecki

 

 

Wierzyciel:     Jan S, 05-837 Bolków, Młoda 66; 

Dłużnik:  Piotr W, zam. ul. Częsta 6, 06-852 Robercin

         

W N I O S E K   E G Z E K U C Y J N Y

Jako wierzyciel działając na podstawie Wyroku Sądu Rejonowego w Przasnyszu z dnia 6 lutego 2012 roku sygn. akt: I C 887/10 opatrzony klauzulą wykonalności z dnia 5 grudnia 2012 roku niniejszym wnoszę o:

 

 1. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi w celu wyegzekwowania niżej wymienionych należności:
 2. Należności głównej:                         12 192,11zł.              

   z zasądzonymi odsetkami ustawowymi od 13.08.2010r. do dnia zapłaty

 1. Kosztów procesu:                                1 514,00zł.
 2. Kosztów postępowania egzekucyjnego, w tym kosztów zastępstwa

   prawnego w postępowaniu egzekucyjnym, po ich ustaleniu przez

   organ egzekucyjny.

 1. Przeprowadzenie egzekucji z:
 2. wierzytelności i innych praw majątkowych przysługujących dłużnikowi;
 3. wynagrodzenia i świadczeń z ZUS lub KRUS;
 4. rachunków bankowych do wysokości wolnych środków według ustaleń organu egzekucyjnego;
 5. ruchomości ustalonych w toku egzekucji przez Komornika, w tym z ruchomości znajdujących się w miejscu zamieszkania lub prowadzonej działalności gospodarczej;
 6. nieruchomości ustalonych w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

III. Ponadto, na podstawie art. 797¹ kpc, zlecam komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.

 

 1. W przypadku niemożności przeprowadzenia egzekucji z przedmiotów wskazanych we wniosku oraz ustalonych przez organ egzekucyjny wnoszę o wezwanie dłużnika do złożenia wyjaśnień w trybie art. 801 kpc w przedmiocie określenia możliwości służących do zaspokojenia należności wierzyciela.

 

 1. Zgodnie z art. 760 kpc wnoszę o udzielanie wierzycielowi bieżących informacji o stanie prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

 

Wyegzekwowane należności proszę przekazać na rachunek wierzyciela:

Bank BGŻ S.A.

numer rachunku: 12 2233 4455 6677 8899 0000 1111

 

........................

 

........................

załącznik :

- w/w wyrok Sądu

(oryginał z klauzulą wykonalności)