Grodzisk Mazowiecki, 30-02-2014 r.

AKRIEJ sp. z o.o.

 

Dyrektor Izby Skarbowej
w Warszawie

Za pośrednictwem:
Naczelnika Urzędu Skarbowego
w Grodzisku Maz.

    

SKARGA NA CZYNOŚCI EGZEKUCYJNE POBORCY SKARBOWEGO

 

Na podstawie art. 54 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zwanej dalej w skrócie „upea”, wnoszę skargę na czynności egzekucyjne poborcy skarbowego w postaci zajęcia konta bankowego AKRIEJ sp. z o.o. dokonane w dniu ………, na podstawie – nr zawiadomienia ……..

 

Wnoszę o:

uchylenie zaskarżonych czynności egzekucyjnych.

 

Uzasadnienie

     Powyższych czynności egzekucyjnych dokonano w stosunku do niewłaściwego dłużnika.

AKRIEJ sp z o.o. została zarejestrowana w dniu ….

Powstała jako nowy podmiot,

Nie została przekształcona z innego podmiotu, nie przejęła też żadnego innego podmiotu….

Jak wynika z zawiadomienia – tytuły wykonawcze zostały wystawione prze powstaniem AKRIEJ sp. z o.o. z oczywistych względów nie mogą więc jej dotyczyć.

Z tych wszystkich względów niniejsza skarga jest w pełni uzasadniona.

Jednocześnie wnoszę o zwrot zajętych środków na rachunek bankowy ……

 

Z poważaniem,
......................