dnia 11 kwietnia 2016 roku

Paweł R

 

Komornik Sądowy

Marcin Świtkowski

Ludwiki 4

01-226 WARSZAWA

 

Dotyczy: Km 2345/16

 

Odpowiadając na pismo z dnia 7 marca 2016 roku dotyczące żądania udzielenia wyjaśnień odnośnie posiadanego przeze mnie mienia ruchomego i nieruchomości, wierzytelności, wskazanie banku w którym posiadam rachunki, wskazania miejsca pracy, poinformowania o źródłach i podstawach mojej egzystencji, a najkrócej ujmując – przyznanie się z góry do wszystkich czynów jakie mogłyby mi przyjść do głowy w celu ich niecnego popełnienia w najbliższej dającej się i nie dającej przewidzieć przyszłości uprzejmie informuję, że nie zamierzam wywiązać się z tego, bezprawnie na mnie nałożonego zobowiązania.

Przymuszanie mnie do tego poprzez zastraszanie, oszukiwanie i wprowadzanie w błąd, podawanie półprawd z jednoczesnym przemilczaniem istotnych dla sprawy faktów jest działaniem niezgodnym ze statutem reprezentowanego przez Pana zawodu zaufania publicznego (orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2 lipca 2007 r. - sprawa K 41/05). Wstyd mi, że jako funkcjonariusz publiczny używa Pan tak nieeleganckich chwytów. Proszę to sobie przemyśleć!

Owszem, art. 761 § 1 kpc na który się Pan powołuje pozwala Panu żądać od uczestników prowadzonego przez Pana postępowania komorniczego (a więc w tym ode mnie, bo jako dłużnik niewątpliwie takim uczestnikiem jestem) udzielania wyjaśnień które wyszczególnił Pan w skierowanym do mnie piśmie. Szkoda tylko, że Pana wiedza prawnicza (bo przecież nie zakładam z Pańskiej strony złej woli i próby wprowadzenia mnie w błąd) skończyła się na § 1 tego artykułu. Otóż już zdanie dalej, bo § 2 tego samego artykułu zwalnia mnie z takiego obowiązku. Odsyła bowiem do art. 261 kodeksu postępowania cywilnego, z którego dowiaduję się, że mogę odmówić odpowiedzi na zadane mi w Pana nieprzyjaznych pismach pytania, jeżeli odpowiedź ta mogłaby narazić mnie lub osoby bliskie na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową.

Oczywistym jest, że bezmyślna z mojej strony odpowiedź na wszystkie postawione w Pańskim piśmie pytania, niezależnie od tego czy w ich wyniku wskazuję Panu posiadany przeze mnie majątek, czy też udzielam jedynie informacji, że w tym segmencie takowego akurat nie posiadam – bezsprzecznie naraża mnie i osoby bliskie na zagrożenia opisane w art. 261 § 2 kodeksu postępowania cywilnego. Przy czym jasnym jest, że w żaden sposób nie odmawiam tu Panu prawa do poszukiwania i ewentualnego uzyskania informacji wskazanych w skierowanym do mnie piśmie, podważam jedynie źródło z którego chce Pan je pozyskać.

Biorąc pod uwagę powyższe odmawiam udzielenia informacji na zadane mi w pismach z dnia 7-03-2016 roku pytania i z góry przestrzegam przed próbą ukarania mnie za to jakąkolwiek grzywną, gdyż każde takie działanie w świetle przywołanych przeze mnie przepisów będzie bezprawne i jawnie przekraczające Zasady Kodeksu Etyki Zawodowej Komornika Sądowego (Załącznik do uchwały KRK nr 909/IV z dnia 08 lutego 2012 r.).

 

Z poważaniem
......................