Wymiar urlopu i ekwiwalent za urlop
(stawki aktualne na 2014 rok)

Jaki wymiar urlopu:

O urlopach (wymiarze) mówi przede wszystkim art. 154 i 155 Kodeksu Pracy.

Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Prawa tego nie może się zrzec. To, z ilu dni wolnych będzie mógł skorzystać zależy przede wszystkim od jego ogólnego stażu pracy oraz od tego czy jest to jego pierwsza praca na umowę o pracę czy kolejne zatrudnienie.


Określony w ten sposób wymiar urlopu wynosi:

- 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

- 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Do łącznego okresu zatrudnienia wlicza się zarówno wszystkie okresy poprzednich zatrudnień bez względu na przerwy w świadczeniu pracy i sposób ustania stosunku pracy, jak i okresy pobierania nauki nie podlegające sumowaniu.

Odrobinę inaczej jest, jeżeli jest to jego pierwsza praca, ale to przypadek szczególny i nie będę się nad nim rozwodził.

W przypadku zwalniania pracownika przysługuje mu urlop, proporcjonalnie do przepracowanego okresu aktualnego roku u danego pracodawcy (tak samo pomijam tu przypadek, gdy jest to jego pierwsza w życiu praca) plus urlop, którego nie wykorzystał za ubiegły rok.

Generalnie kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi, przy czym niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca. Jeżeli wyjdą nam niepełne dni, ponownie zaokrąglamy: niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Jaki ekwiwalent:

Zwalniany Wojciech K. ma 2 dni urlopu zaległego za 2012 rok i 14 dni urlopu wyliczonego za rok 2013.Razem 16 dni.

Zwalniany Wojciech K.  ma wynagrodzenie określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości, więc przy ustalaniu jego ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy uwzględnia się składniki wynagrodzenia średnie z ostatnich 3 miesięcy (1500 + 1600 +1600 = 4700 : 3 = 1566,67 Zł) - a więc w wysokości 1566,67 zł

Wyliczenie ekwiwalentu wygląda zatem następująco:
Podstawa ekwiwalentu: 1566,67 zł

Kwotę tą dzielimy przez współczynnik ekwiwalentowy, który w roku 2014 wynosi 20,83.
1566,67 zł : 20,83 = 75,21 zł

Powyższa kwota to ekwiwalent za 1 dzień urlopu. Kwotę tę należy podzielić przez dobowy wymiar czasu pracy pracownika:
75,21 zł : 8 = 9,40 zł

A następnie pomnożyć ją przez ilość godzin urlopu:
9,40 zł * 16 (dni urlopu) * 8 (godzin za każdy dzień urlopu) = 1203,20 zł

 

Dlaczego połączone zostały dni urlopu z poprzedniego roku i z tego roku i zastosowana ta sama stawka "współczynnika ekwiwalentowego" (w zeszłym roku była wyższa)?

Ponieważ współczynnik urlopowy stosuje się wyłącznie w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył prawo do urlopu wypoczynkowego, bez względu na to, czy nabyte prawo do ekwiwalentu w danym roku dotyczy urlopu bieżącego – nabytego w tym roku, czy też urlopu zaległego, za rok poprzedni. Decydującym jest data nabycia prawa do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, a nie data nabycia samego prawa do urlopu. A składając wypowiedzenie w 2013 roku nabył to prawo w 2013 roku

Tak więc do wypłaty dla niego 1203,20 zł

Wojciech Kornak